ઇસુ ન ભજન

ઇસુ મસીહ ન ભજન ગરાસિયા ભાષા મ હે તમું વાસો અનેં ગો તમારા મોબાઈલ મ કે કમ્પુટર મ લેં સકો હે તમારી હારું મોફત હે .

primaryPic_mountins 400x300.jpg