ગરાસિયા બાઇબલ

આ બાઇબલ ગરાસિયા ભાષા મ હે તમું તમારી કનેં લેંનેં વાસો અનેં જીવન મ આશિષ મેંળવો . ગરાસિયા ભાષા મ પુતે અસલ રિતી હમજેં સકો હે .અનેં તમારી હારું મોફત હે .

 

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.
Downloads:
  • ગરાસિયા આદિવાસી બાઈબલ Download 1.92 MB