બાઈબલ વારતા

આ બાઇબલ ની વારતા હે આદિવાસી ગરાસિયા નયાર બુલી મ હે આ વારતા તમું હામળવા હારું તમારી કનેં ડાઉનલોડ કરેં સકો હે .

Thumbnail image